مدیر : محسن ابراهیمی
مسئول پذیرش : خانم دانشیار

تعداد اتاق

13

تعداد رستوران

1

تعداد تالار

0

فاصله از ترمینال (Km)

2

فاصله از راه آهن (Km)

0

فاصله از فرودگاه (Km)

3